Esquire Theme by Matthew Buchanan
Social icons by Tim van Damme

Music

These are lyrics for the songs that we have published in the main vernacular languages of Zimbabwe, Shona and Ndebele.

The graphic effect of photos deepen the message in the songs; they will evoke memories of Adventism in Zimbabwe.

We post here for quick reference, and for an online, public record. ZSDA•G did the original transfer of these songs from paper to the web; the lyrics, however, belong to original hymnal writers, while the publishers of Kristu Mundwiyo / Ukrestu Es’hlabelelweni own the translation copyrights.

_____

Vol 060 — Nzira Yese, Tenzi Anotungamira

Vol 059 — Ndinonangisa Kunemwi

Vol 058 — Vari Kupinda MuJerusalem Itsva

Vol 057 — Kude Kangakanani eKhaya?

Vol 056 — Nguva Yo Yekunamata

Vol 055 — Kozowa Riniko?

Vol 054 — Uyai Mununuri Mukuru

Vol 053 — Ndokutewera Muponesi

Vol 052 — Garai Neni

Vol 051 — Petyo Kunemwi Tenzi

Vol 050 — Praise, Consecration and Benediction

Vol 049 — Apo Jesu Anouya

Vol 048 — Tiri Wana Wamambo

Vol 047 — Ndinomira PaJordani

Vol 046 — Eduze Nes’phambano

Vol 045 — Mudzimu Unoyera, Mutungamiri Wedi

Vol 044 — Mazita Anodaidzwa

Vol 043 — Rudo Runotifadza

Vol 042 — Nkosi Ekuseni Yizwa

Vol 041 — Jesu Msindisi Wami

Vol 040 — Ngandifane naJesu

Vol 039 — Uya Mweya Wakachena

Vol 038 — Kwanaka Nemwoyo Wangu

Vol 037 — Emnyango Impela

Vol 036 — O Bvumai Ndifambe Nemwi

Vol 035 — O Yeka Umlilo Lowo

Vol 034 — Jesu Unouya-zve

Vol 033 — Murapi Mukuru

Vol 032 — Tora Hako Pasi, Asi Ndipe Jesu

Vol 031 — Hatina Musha Panyika

Vol 030 — Nyika Yakanaka Kudenga

Vol 029 — Rakakomborerwa Pfundo

Vol 028 — Apo Ndinozotondera

Vol 027 — Arikuuya

Vol 026 — Panzvimbo Yakakwirira

Vol 025 — Zvimwe zvaJesu

Vol 024 — Andiburitsa Mumatope

Vol 023 — Ndina Muponesi Anoshamisa

Vol 022 — Apo Basa Rapera

Vol 021 — Zuva Remwoyo Wangu

Vol 020 — Iye Anotungamira

Vol 019 — Apo Mambo Apinda

Vol 018 — Ndawana Shamwari

Vol 017 — Kujeka Mumwoyo

Vol 016 — Kunowa Nenyeredzi Here

Vol 015 — Kunonaka Kuda Jesu

Vol 014 — Jesu Ndishamwari Wedu

Vol 013 — Ndipe Baiberi

Vol 012 — Yakakomborerwa Nguva Yemunamato

Vol 011 — Ndinoshamiswa Kwazvo

Vol 010 — Mudyi Wenhaka Yeumambo

Vol 009 — Kure Senyi Kumusha

Vol 008 — Dombo Rine Simba

Vol 007 — Ndiripano Nditumei

Vol 006 — Munyaradzi Auya